Jedan

Za broj jedan karakteristično je to što ima sva tri gramatička roda i oba gramatička broja: jedni svatovi, jedne hlače, jedna kola.

Broj jedan ima pridjevsko-zamjeničku promjenu i padeže za sva tri roda i broja, kao u tabelama:

Jednina
Padež Muški rod Srednji rod Ženski rod
Nominativ jedan-ø jedn-o jedn-a
Genitiv jedn-ōg(a) jedn-ōg(a) jedn-ē
Dativ jedn-ōm(e) jedn-ōm(e) jedn-ōj
Akuzativ = N ili G* jedn-o jedn-u
Vokativ jedan-ø jedn-o jedn-a
Instrumental jedn-īm jedn-īm jedn-ōm
Lokativ = D = D = D
  • * - zavisi od kriterija živo-neživo
Množina
Padež Muški rod Srednji rod Ženski rod
Nominativ jedn-i jedn-a jedn-e
Genitiv jedn-īh jedn-īh jedn-īh
Dativ jedn-īm(a) jedn-īm(a)) jedn-īm(a)
Akuzativ jedn-e jedn-a jedn-e
Vokativ = N = N = N
Instrumental = D = D = D
Lokativ = D = D = D

NapomenaUredi

Broj jedan u oblicima množine može se naći uz imenice koje imaju samo množinu ili uz one koje u množini znače neku cjelinu: jedni opanci, jedna vrata, jedne merdevine.

NegacijaUredi

Odrična riječ nijedan (složena od negacije ne i glavnog broja jedan) u zavisnim padežima s prijedlozima ponaša se kao i odrična zamjenica. To znači da se rastavlja na sastavne dijelove između kojih dolazi prijedlog.

Primjeri:

Ni u jednoj stranoj zemlji nije bio.
Ni s jednim drugom se ne slaže.
Ni na jednu nogu ne može stati.
Ni za jednu djevojku ne mari.