Enes Pelidija (Pljevlja, 2. oktobar 1949) bosanskohercegovački i crnogorski je osmanista i historičar.

Enes Pelidija
Rođenje (1949-10-02) 2. oktobar 1949 (74 godine)
Pljevlja, FNRJ

Biografija

uredi

Školske 1969/70. godine upisao je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek historija, na kojem je diplomirao u junu 1973. godine. Sljedeće, 1974. godine primljen je u Institut za istoriju u Sarajevu na mjesto asistenta za osmanski period. Po dolasku na Institut za istoriju u Sarajevu, upisao je postdiplomski studij na katedri za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad Pokušaj Porte da raseli Crnogorce početkom XVIII stoljeća odbranio je 12. marta 1979. godine, a doktorsku disertaciju Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevačkog mira (1699–1718) 27. juna 1986. godine. Godine 1992. izabran je u zvanje vanrednog profesora za predmete Historija naroda Jugoslavije – period turske vladavine i Historija naroda Bosne i Hercegovine – turski period na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na ovim predmetima je 2002. godine biran i za redovnog profesora.

Područje interesovanja

uredi

Historija Bosne i Hercegovine u 18. vijeku.

Izbor iz bibliografije

uredi
 1. Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevackog mira (1699–1718), Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
 2. Banjalučki boj iz 1737. godine – uzroci i posljedice, El-Kalem, Sarajevo, 2002.
 3. Pohodi bosanskih paša na Crnu Goru od 1706–1714. godine, Prilozi Instituta za istoriju, god. XVI, br. 17, Sarajevo, 1980, 101–129.
 4. Stanje u hercegovačkom sandžaku i držanje plemena u vrijeme dolaska ruskog pukovnika Mihaila Milorodavića u Crnu Goru 1711. godine, Hercegovina, br. 4, Mostar, 1985, 239–245.
 5. Privredne prilike u Bosanskom ejaletu u prvim decenijama XVIII stoljeća, Istorijski zbornik, Institut za istoriju u Banjaluci, god. VII, br. 7, Banjaluka, 1986, 25–39.
 6. Prilike u Bosanskom ejaletu uoči tursko – mletačkog rata 1714–1718. godine, Prilozi za orijentalnu filologiju, 37/1987, Sarajevo, 1988, 159–173.
 7. O migracionim kretanjima stanovništva Bosanskog ejaleta u prvim decenijama XVIII stoljeća, Migracije i Bosna i Hercegovina, Institut za istoriju u Sarajevu i Institut za proučavanje nacionalnih odnosa Sarajevo, Sarajevo, 1990, 119–132.
 8. Život i djelo Ferhad paše Sokolovića, Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u SFRJ, god. LIV/91, br. 6, novembar-decembar, Sarajevo, 1991, 699–712.
 9. O učešću Bosanaca u tursko-persijskom ratu 1727. godine, Prilozi za orijentalnu filologiju, 40/1990, vol. 40, Sarajevo, 1991, 335–345.
 10. Uticaj osmanske vladavine na politički, privredni i kulturni život Bosanskog ejaleta do kraja XVIII stoljeća, Bosna i Bošnjaci, državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod, Press centar Armije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1995, 33–45.
 11. O prilikama u Bosanskom ejaletu prvih godina XVIII stoljeća, Prilozi Instituta za istoriju, godina XV, br. 16, Sarajevo, 1979, 197–205.
 12. Bosansko-ruski odnosi u XVIII stoljeću, Bosna i Hercegovina i svijet, Institut za istoriju, Sarajevo, 1996, 125–135.
 13. O privredi Sarajeva u osamnaestom stoljeću, Prilozi historiji Sarajeva, radovi sa znansvenog skupa POLA MILENIJA SARAJEVA, Sarajevo, 1997, 93–107.
 14. Osnovni rezultati bosanskohercegovačke historiografije osmanskog perioda (od 1463. do kraja XVIII stoljeća) u posljednje dvije decenije XX stoljeća, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 29, Sarajevo, 2000, 89–109.