Džafer Mahmutović

Džafer Mahmutović je bosanskohercegovački pisac i historičar, rođen 23. jula 1943. godine u Bihaću. Završio je Učiteljsku školu u Bihaću, a Filozofski fakultet u Sarajevu i stekao je zvanje profesora historije.

Nakon višegodišnjeg neprekidnog rada u prosvjeti, već blizu dvadeset godina radi u Muzeju Unsko-sanskog kantona (ranije se zvao Regionalni muzej Pounja) u Bihaću. Odmah po dolasku u muzej postavljen je za rukovodioca Historijskog odjeljenja. U svom radu je postepeno od zvanja kustosa - historičara, stekao najviše stručno muzejsko zvanje - zvanje Muzejskog savjetnika. Od augusta 1995. godine nalazi se na mjestu direktora Muzeja, ali uz to i dalje se bavi stručnim i naučno-istraživačkim radom, gdje je postigao značajne rezultate. Do sada je realizovao dvije stalne i trinaest povremenih muzejskih izložbi, sa historijskom tematikom područja koje Muzej obuhvata. Autor je niza radova iz historije, objavljenih u publikacijama, stručnim i naučnim časopisima i periodičnoj štampi.

Djela uredi

  • Stari gradovi Unsko-sanskog kantona
  • Stari Bihać (1260 - 1940), 2001