Brzina po Nyquistu

U pretvaranju analognog u digitalni signal ili u obradi signala, brzina po Nyquistu (engl. Nyquist rate) jeste neophodna minimalna brzina uzimanja uzorka (engl. sampling) iz jednog kontinuiranog oblika signala (engl. continuous signal) da bi se dobio dovoljno kvalitetetan digitalni signal, kojeg je kasnije bez gubljenja ili izobličenja (engl. aliasing) moguće rekonstruisati.

Vrijedi: Brzina sampliranja mora biti više nego dva puta veća od najveće prisutne frekvencije u signalu. Ako se toga ne pridržavamo i ako brzina samplinga nije dovoljno velika, dolazi do izobličenja, gubitaka signala te nemogućnosti rekonstrukcije signala. Ako je signal realan i bandlimitiran (ima ograničen frekvencijski opseg), dovoljno je da Nyquist brzina bude jednaka dva puta najvećoj frekvenciji zastupljenoj u signalu.

gdje je najveća frekvencija sadržana u signalu.

Aliasing u računarskoj grafici je veoma česta pojava uzrokovana neadekvatnim samplingom, a da bi je spriječili, brzina sampliranja mora da prekoračiti Nyquist brzinu: