Banja Luka College

visoka škola "Banja Luka College"

Banja Luka College osnovan je 2005 godine kao samostalni privatni fakultet. Organizuje nastavu kao redovni studij i e-nastavu. Do aprila 2008 na ovom fakultetu je diplomiralo 110 studenata a do tada je upisano 600 studenata. “BLC je gradska visokoškolska ustanova sa vizijom, misijom i savremenim studijem, koju gradimo na tome da su dobar početak i pravilan poslovni odnos put do uspjeha koji otvara vrata.” BLC kao gradska visokoškolska ustanova poseban kvalitet i afirmaciju akademskog studija i akademske zajednice grada, gradi na primjeni zakonskih i drugih pravnih propisa, tako što uvažava:

 • bolonjske prinicipe, čija je primjena, obaveza preuzeta i prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a koji vode postepenom uspostavljanju jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja,
 • akademske vrijednosti i slobode intelektualnog rada nastale u prethodnim vijekovima na evropskim univerzitetima,
 • realne individualne i društvene uslove za život i rad studenata, koji se još uvijek razlikuju od uslova za studij u razvijenim evropskim državama.

Sastoji se od sljedećih odsjeka:

 • Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija
 • Menadžment u javnoj upravi, za javne službe i administraciju
 • Menadžment u društvenim djelatnostima i nevladinom sektoru
 • Informatika
 • Mediji i komunikacije
 • Grafički dizajn i vizuelne komunikacije

Strukturu nastavnog plana čine sljedeći nastavni predmeti i oblici rada:

 • obavezni jednosemestralni nastavni predmeti (na studijskom programu),
 • izborni jednosemestralni nastavni predmeti (na studijskom programu i na smjeru),
 • seminarski radovi,
 • vježbe (praktikumi, radionice, okrugli stolovi, prezentacije, praktičan rad),
 • studentska praksa,
 • diplomski rad na završnoj godini studija.

Vanjski linkovi uredi