Avdo Sofradžija

Avdo Sofradžija rođen je 1940. godine u Cvilinu (Foča), gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Biologiju je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1965 godine, a magistrirao je na PMF-u u Zagrebu, 1971. godine. Doktorsku disertaciju: “Kariologija i citotaksonomski odnosi vrsta rodova Leuciscus iz voda Bosne i Hercegovine” odbranio je na PMF-u u Sarajevu 1977. godine.

U asistentskom i nastavničkom zvanju realizovao je nastavne programe iz oblasti evolucije, genetike čovjeka, bioloških resursa, genetičkog inžinjerstva i biotehnologije i biosistematike za studente PMF-a i Filozofskog fakulteta, te medicinskih fakulteta u Sarajevu i Tuzli. Jedan je od osnivača i višegodišnji rukovodilac Centra za humanu genetiku BiH. Rukovodio je velikim brojem seminarskih i diplomskih radova, te bio mentor i član komisija za ocjenu i odbranu više magistarskih i doktorskih teza na Univerzitetima u Sarajevu, Tuzli, Zagrebu i Beogradu. Od osnivanja (1997.) direktor je Centra za ihtiologiju i ribarstvo.

Dr. Sofradžija je u domaćim i stranim časopisima objavio (sam ili u koautorstvu) 200 naučnih i stručnih radova i knjiga, te rukovodio ili sarađivao u realizaciji 36 naučno-istraživačkih projekata i studija. Učestvovao je u radu oko 40 naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. U okviru nekoliko studijskih boravaka u Moskvi, Petrogradu i Baltimoru usavršavao je animalnu i humanu genetiku.

Član je i funkcioner više domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih organizacija, suorganizator i voditelj nekoliko naučnih skupova, član redakcija stručnih i naučnih časopisa i recenzent velikog broja naučnih i stručnih radova, elaborata, knjiga, ekspertiza i sl. Obavljao je ili obavlja veći broj odgovornih funkcija u Odsjeku za biologiju i na PMF-u, te brojnim naučno-stručnim organima i društvenim organizacijama na Fakultetu, Univerzitetu i Gradu.

Za uspješan angažman u nastavno-naučnom, naučnoistraživačkom i društvenom radu, prof. Sofradžija je dobio niza priznanja i nagrada.

Nagrade
  • Nagrade SO Novo Sarajevo (1985.),
  • Republičke nagrade za naučni rad “Veselin Masleša” (1982.),
  • Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva (1992.), te
  • Nagrade “Boris Kidrič” (1977.) i
  • Zlatne plakete za djelovanje u Pokretu “Nauku mladima” (1981.).
Odlikovanja
  • Orden rada sa srebrnim vijencem (1978.),
  • Orden rada sa zlatnim vijencem (1990.),
  • Spomen plaketa grada Sarajeva (1985.),
  • Plaketa Univerziteta (1986.).

Godine 2007. dodijeljeno mu je počasno zvanje "profesor emeritus" Univerziteta u Sarajevu.

Reference uredi