Stilobat je arhitektonski izraz za stubno podnožje ili platformu na kojoj se nalaze stubovi (pod hrama u klasičnoj arhitekturi). Stilobat se obično sastoji od neparnog broja stepenica (najčešće tri). Po nekim definicijama stilobat se odnosi samo na zadnju stepenicu poda hrama dok se riječ stereobat koristi da se opiše ostale stepenice u cjelini.

Hram u Segesti sa Siciliji, sa vidljivim stilobatima