Sabatierova reakcija

Sabatierova reakcija ili Sabatierov proces predstavlja reakciju vodika i ugljik dioksida pri povišenoj temperaturi i pritisku u prisustvu nikla kao katalizatora pri čemu nastaju metan i voda. Umjesto nikla mogu se koristiti rutenij ili aluminij koji su efikasniji kao katalizatori. Sabatierova reakcija može se prikazati sljedećom jednačinom:

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

Ovu reakciju otkrio je francuski hemičar Paul Sabatier