Sabahski sunnet

Sabahski sunnet jeste dobrovoljna molitva u islamu koja se obavlja prije sabahskog farza. Ima 2 rekata. Isto kao sabahski sunnet klanja se bilo koji dvorekatni namaz.

Prvi rekat uredi

Na prvom rekatu uči se Subhaneke:

Subhāneke Allāhumme ve bihamdike ve tebārekesmuke ve te'alā džedduke ve lā ilāhe gajruke.

Zatim se uče E'uza, Bismilla i sura Fatiha, koja je obavezna na svim rekatima svih namaza, osim dženaze-namaza:

E'ūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm
Bismillāhir-rahmānir-rahīm
1. Elhamdulillāhi rabbil-'ālemīn
2. Errahmānir-rahīm
3. Māliki jevmid-dīn
4. Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn
5. Ihdines-sirāțal-mustekīm
6. Sirāțallezīne en'amte 'alejhim
7. Gajril-magdūbi 'alejhim ve led-dāllīn.

Zatim se uči 1 duži ili 3 kraća kur'anska ajeta (naravno, može se i više). Kod nas je u praksi da se uči jedna kraća sura, čime se ispunjava ovaj uvjet.

Ta sura može, npr, biti sura Kevser:

1. Innā e'atajnā kel-kevser
2. Fe salli li Rabbike venhar
3. Inne šānieke huvel-ebter.

Zatim se obavi ruku', sedžda i ustane se na drugi rekat.

Drugi rekat uredi

Na njemu se uči Bismilla, Fatiha i duži ajet ili 3 kraća ajeta ili kraća sura, ali ono što se uči treba biti različito od onog što se učilo na prvom rekatu. Zato navodimo suru Ihlas:

1. Kul huvallāhu ehad
2. Allāhus-samed
3. Lem jelid ve lem jūled
4. Ve lem jekun lehū kufuven ehad.

Zatim se obavi ruku' i sedžda.

Sjedenje uredi

Poslije toga je sjedenje na kojem se uči Ettehijjātu, salavati i dova, a na kraju se preda selam.