Ratarstvo je grana biljne proizvodnje i naučna disciplina koja se bavi proučavanjem kulturnih biljaka i njihovog uzgoja. Kulturne biljke koje su predmet ratarstva uzgajaju se na oranicama, livadama i pašnjacima. Važnost ratarstva jest u tome što su proizvodi ratarstva osnova u prehrani ljudi i stoke te sirovina za prehrambenu i lahku industriju.

Ratarstvo

Kao naučna disciplina ratarstvo se dijeli na dvije osnovne grane: opće i specijalno.

Opće se bavi uređenjem zemljišta za visoku i rentabilnu proizvodnju, proučavanjem sastava biljne proizvodnje i obrade tla. Specijalno ratarstvo sintetska je disciplina i obuhvata širok krug problema. Ono proučava principe zemljišne rasprostranjenosti i rajonizaciju ratarskih kultura, istražuje njihove botaničke, biološke i ekološke karakteristike.