Mol (jedinica)

jedinica za količinu tvari

Mol je mjerna jedinica za količinu tvari koja se koristi u hemiji za izražavanje količine hemijske supstance, definirana kao količina neke supstance koja sadrži tačno određeni broj elementarnih jedinki te supstance (npr. atoma, molekula, iona, elektrona), onoliko koliki je broj atoma u 12 grama čistog ugljikovog izotopa 12C, tj. ugljika sa relativnom atomskom masom 12. Ovaj broj odgovara Avogardovoj konstanti koja ima vrijednost od 6,022045 × 1023 elementarne jedinke supstance. Mol je jedna od sedam osnovnih fizikalnih veličina međunarodnog sistema jedinica, a označava se simbolom mol i odgovarajućim simbolom dimenzije N.[1] U čast ove jedinice, neki hemičari slave 23. oktobar (kao referencu na 1023 dio Avogadrovog broja) kao dan mola.

Mol se široko koristi u hemiji umjesto jedinica za masu ili zapreminu kao jednostavan način izražavanja količine reaktanata ili proizvoda hemijske reakcije. Naprimjer, hemijska jednačina 2 H2 + O2 → 2 H2O podrazumijeva da su potrebna 2 mola molekula vodika (H2) i jedan mol molekula kisika (O2) da reagiraju da bi dobili 2 mola vode (H2O). Mol se također koristi za izražavanje broja atoma, iona i drugih elementarnih jedinki u datom uzorku neke supstance. Koncentracija rastvora se obično izražava preko molarnosti, definiranoj kao broj mola supstance rastvorene u jednom litru rastvora.

Također pogledajte uredi

Reference uredi