Midhat Riđanović

Midhat Riđanović je profesor engleskog jezika i lingvistike (1935).

Midhat Riđanović
Rođenje (1935-08-20) 20. august 1935 (87 godina)
Novi Pazar, Kraljevina Jugoslavija
NacionalnostBosanac[1]
Zanimanjeanglista i lingvista

Završio je studije engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizirao je fonetiku na Univerzitetskom koledžu u Londonu 1959/1960, te jednogodišnji kurs za simultane prevodioce u Beogradu. Postdiplomski studij iz lingvistike završio je na Univerzitetu u Michiganu (SAD) odbranivši magistarski rad iz lingvistike 1967. Na istom Univerzitetu je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: A Synchronic Study of Verbal Aspect in English and Serbocroatian (1969). Na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu radio je od 1964. Akademske 1973/1974. godine bio je gostujući profesor engleskog jezika na Univerzitetu u Bengaziju (Libija), a 1984/1985 na Državnom univerzitetu u Ohio gdje je predavao kontrastivnu lingvistiku i srpskohrvatski jezik. Penzionisan je 2005, a za profesora emeritusa izabran je 2006.

Midhat Riđanović bavio se odnosom jezika i kulture te fonetikom, morfologijom i sintaksom bosanskog i engleskog jezika, teorijom kontrastivne analize i općom lingvistikom. Iz tih oblasti objavio veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima (Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Književni jezik, Dijalog, International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, Los Anđeles, Papers and Studies in Contrastive Linguistics, Poznanj). Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti lingvistike i održao velik broj predavanja, unutar bivše Jugoslavije i šire. Bio član uredništva časopisa Filološki pregled Saveza društava za strane jezike Jugoslavije, glavni i odgovorni urednik Godišnjaka Saveza društava za primijenjenu lingvistiku Jugoslavije, predsjednik Društva za strane jezike BiH, predsjednik Saveza društava za primijenjenu lingvistiku Jugoslavije i član Međunarodnog komiteta za primijenjenu lingvistiku. Bio je saradnik Instituta za jezik u Sarajevu te rukovodilac Sarajevskog lingvističkog kružoka. Član je Evropskog lingvističkog društva.

Bibliografija

  • A Synchronic Study of Verbal Aspect in English and Serbo-Croatian, Slavica Publishers, Cambridge, Massachusetts, USA, 1976.
  • Jezik i njegova struktura, Savremeno lingvističko osvjetljenje, treće izdanje, Šahinpašić, Sarajevo, 1998.
  • Praktična engleska gramatika, Šahinpašić, Sarajevo, 2001.
  • Totalni promšaj, Prikaz Gramatike bosanskoga jezika Dž. Jahića, S. Halilovića i I. Palića, drugo izdanje, Šahinpašić, Sarajevo, 2003.
  • Pismo Noamu Čomskom od jednog bosanskog kolege
  • Bosnian for Foreigners: with comprehensive grammar, Rabic, Sarajevo 2012.

Bilješke

  1. ^ Lično izjašnjavanje prof. Riđanovića.

Literatura

  • Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010), Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 24.