Koordinatni sistem

sistem za pronalaženje pozicije tačke

Koordinate su brojni ili uglovni elementi koji određuju položaj neke tačke u ravni ili prostoru. Zavisno od potrebe,

Pravougaoni (dvodimenzionalni) koordinatni sistem u ravni
Pravougaoni prostorni (trodimenzionalni) koordinatni sistem

koordinate mogu biti određene sa jednom, dvije, ili tri tačke.

Ako imamo brojni pravac, potrebna je jedna koordinata. Za površ ili ravan, potrebne su dvije, a za trodimenzionalni prostor tri koordinate.

Koordinatni sistem je skup nepokretnih linija i ravni koje se koriste za nedvosmisleno određivanje položaja nekog objekta njegovim koordinatama.

Postoji više vrsta koordinatnih sistema.

 • Koordinatni sistemi u ravni:
  • Pravougli koordinatni sistem. Dve prave linije (koordinatne ose) se sijeku pod pravim uglom u jednoj tački (koord. početak, ishodište). Horizontalna osa je

iks (X) osa (apcisna osa), a vertikalna osa je ipsilon (Y) osa (ordinatna osa).

  • Kosougli koordinatni sistem. Razlikuje se od pravouglog po tome što ugao između koordinatnih osa nije 90 stepeni.
  • Polarni koordinatni sistem. Ima usvojeni koor. početak O i orijentisanu pravu liniju OP (polarna osa). Položaj tačke je određen polarnim koord. ro (ρ)

(polarna razdaljina, radijus vektor, poteg) i fi (φ) (polarni ugao, anomalija, amplituda).

 • Koordinatni sistemi u prostoru:
  • Pravougli ili kosougli. Ovaj sistem stvaraju tri koord. ose, X, Y i Z, koje se međusobno sijeku pod nekim uglom. Položaj tačke je određen sa 3

koord. - apscisa X, ordinata Y i aplikata Z.

  • Cilindrični. Polarni koordinatni sistem je u ravni XY, a smjer koordinatne ose Z. Cilindrične koordinate su φ, ρ i Z.
  • Sferni. Obrazuju ga dva polarna sistema. Postoji ravan XY i ravan ZT. Sferne koord. r, ρ i φ se zovu i polarne koord. u prostoru.

Vanjski linkoviUredi

LiteraturaUredi

Također pogledajteUredi