Kitabul-džefr

Kitabul-džefr, doslovno "Knjiga u janjećoj koži", jer je navodno ispisana na janjećoj koži. Navodno knjiga tajnih učenja za koju šije vjeruju da ju je sastavio Alija sa bi se koristili njegovi nasljednici.

Ova knjiga prvi put se konkretno spominje u vezi Džafera es-Sadika, šestog imama ši'ija. Moguće je da je Alija čuvao bilježnicu koja je sadržavala njegovo tumačenje kur'anskih ajeta i druge njegove misli. To da je ona sadržava nešto suštinsko što on nije prenio onima koji su mu dolazilo po uputu druga je stvar, i zaista, sufije drže da je Alija bio jedan on onih koji su prenosili eterična znanja. Aluzije na takvu knjigz probile su se i u sunnijski folklor, gdje se ona ona naziva "Knjiga skrivenih stvari" (Kitab al-maghayyabat), pa je postao običaj da se toj knjizi pripisuju različita predskazanja, pogotovo predviđanja kataklizmičkih događaja. U modernom arapskom jeziku termin ilm al-jafr (znanost jafra) zadobio je značenje proricana i gatanja.