Kardioida je kriva linija koja je dobila ime po grčkoj riječi e καρδία ("srce"). Nastaje tako što pratimo tačku na kružnici koja se kotrlja oko fiksnog kruga istog prečnika. Specijalan slučaj je epicikloide kada obe kružnice imaju isti poluprečnik.

malo
malo

Jednačine uredi

 
malo

Kriva data u polarnim koordinatama

 

može se zapisati i na sljedeći način

  jer je  

u Dekartovim koordinatama

  ili

 

Parametarska jednačina

 

 

u kompleksnoj ravni to je  

Osobine uredi

  • Kardioida je algebarska kriva četvrtog reda.
  • Ima samo jedan šiljak.
  • Dužina jednoga kraka kardioide zadane formulom

  data je sa  

Dokaz
 
 
 , pa onda slijedi:
 
  • Površina jednoga dijela kardioide je:

 

Dokaz

   

Tangentni ugao  

Optika uredi

 
Kardioida koja se dobija refleksijom

U optici se kardioida dobija prilikom refleksije na površini kružnoga oblika.

Izvor uredi