Jeremy Bentham (15. februar 1748 – 6. juni 1832) bio je britanski filozof, reformator pravnog sistema i osnivač utilitarizma. Razvio je moralni i filozofski sistem koji se zasniva na ideji da su ljudska bića racionalna, sebična stvorenja, odnosno da teže što većoj koristi. Vjerovao je da on pruža naučni osnov za pravne i političke reforme. Koristeći princip najveće sreće, njegovi sljedbenici, filozofi radikali, bili su inicijatori velikog broja reformi u državnoj administraciji, pravu, vladi i privredi u Velikoj Britaniji devetnaestog veka. Kao zastupnik laissez-faire privrede kasnije je postao i jak zastupnik političke demokratije. Njegova utilitaristička doktrina razvijena je u djelima Fragmenti o vladi (1776) i naročito u knjizi Uvod u načela morala i zakonodavstva (1789). Bentham se smatra i jednim od začetnika borbe za prava životinja. U vezi s ovim poznata je njegova parola "Nije važno mogū li misliti i govoriti nego mogū li patiti."

Defence of usury, 1788