Ihtiologija (grč. ikhthu - riba; logos - nauka) je grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba. Ihtiologija uključuje proučavanje skeletnih riba (Osteichthyes), hrskavičavih riba (Chondrichthyes) i bezviličnih riba (Agnatha). Pretpostavlja se da u svijetu postoji oko 25.000 vrsta riba koje čine većinu u svijetu kičmenjaka. Iako je većina vrsta riba otkriveno, svake godine se u prosjeku opiše oko 250 novih vrsta.

Anatomija ribe

Ihtiologija je usko povezana sa biologijom mora i limnologijom.