Organizacija međunarodne civilne avijacije

(Preusmjereno sa ICAO)

Organizacija međunarodne civilne avijacije (engl. International Civil Aviation Organization; skraćeno ICAO) je specializirana agencija Ujedinjenih naroda, osnovana 1944. godine u Chicagu, zadužena je za stalni nadzor uvođenja i provođenja Konvencije o međunarodnoj civilnoj avijaciji (Čikaške konvencije).

Zastava ICAO

Sjedište Organizacije je u Montrealu, Kanada.

Osnivanje

uredi

Već je tokom Drugog svjetskog rata uočena naglašena uloga zračnog saobraćaja, te se javila potreba za razvojem jedinstvenih pravila za usklađeni razvoj novog nosioca grane saobraćaja. Na inicijativu SAD-a u novembru 1944. godine u Chicagu je organizovana međunarodna konferencija o civilnom zračnom saobraćaju na kojoj su predstavnici 52 zemlje razmatrali probleme međunarodne civilne avijacije. Rezultat njihova rada je bila Konvencija o međunarodnoj civilnoj avijaciji (Čikaška konvencija).

96 članaka Čikaške konvencije utemeljuje prava i obveze svih zemalja potpisnica, omogućuju prihvaćanje međunarodnih standarda i preporučene prakse u oblasti zračnog saobraćaja, preporučuju gradnju navigacionih uređaja u zemljama potpisnicama i predlažu bolju organizaciju zračnog prijevoza smanjenjem carinskih i imigracijskih formalnosti.

Konvencija danas ima 190 država stranaka.

Ciljevi

uredi

Cilj i zadaće Organizacije su razvijanje načela i tehnike međunarodne avijacije i podsticanje planiranja i razvoja međunarodnog zračnog prometa i to:

  • osiguranjem sigurnog i pravilnog rasta međunarodne civilne avijacije u cijelom svijetu,
  • podsticanjem gradnje i upotrebe aviona u miroljubive svrhe,
  • podsticanjem razvoja zračnih puteva, aerodroma i sredstava avijacije za međunarodnu civilnu avijaciju,
  • omogućavanjem narodima svijeta sigurnog, redovnog, učinkovitog i ekonomičnog zračnog saobraćaja,
  • sprječavanjem privrednih gubitaka uzrokovanih pretjeranom konkurencijom,
  • osiguravanjem potpunog poštivanja prava svake države ugovornice i osiguravanjem primjerenih mogućnosti učestvovanje avio-kompanija svake Države ugovornice u međunarodnom zračnom saobraćaju,
  • izbjegavanjem diskriminacije među državama ugovornicama,
  • unapređivanjem sigumosti letenja u međunarodnoj zračnoj plovidbi,
  • pomaganjem općeg razvoja svih vidova međunarodne civilne avijacije.

Tijela

uredi

Glavna tijela ICAO su Skupština i Vijeće, te Sekretarijat.

Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje, a saziva ju Vijeće u prikladno vrijeme i na odgovarajućem mjestu. Vanredno zasjedanje Skupštine se može održati u bilo koje vrijeme na traženje Vijeća ili zahtjev deset država ugovornica upućen Glavnom sekretaru. Sve države ugovornice imaju jednako pravo da budu predstavljene na zasjedanjima Skupštine (jednako pravo glasa).

Vijeće je stalno tijelo odgovorno Skupštini. Vijeće je sastavljeno od 36 država ugovornica koje izabere Skupština. Izbori za članove Vijeća održava se svake tri godine. Vijećem predsjeda Predsjednik Vijeća

Sekretarijatu je na čelu Glavni sekretar, a podjeljeno je na pet glavnih odjela.

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi