Hidroksil radikal

Hidroksil radikal (OH·) je neutralna forma hidroksid iona. Hidroksil radikal je jako reaktivna i kratko živuća forma slobodnog radikala. Najveća količina hidroksil radikala nastaje pri raspadu hidro-peroksida (R-OOH) ili u atmosferi prilikom reakcije atomskog kisika sa vodom. Hidroksil radikal nastaje i pri djelovanju UV zračenja na vodik-peroksid, a također i pri Fenton reakciji.

Molekularna orbitala hidroksil radikala sa nesparenim elektronom