Hidroelektrana Jajce I

Hidroelektrana Jajce I smještena je na lijevoj obali rijeke Vrbasa, uz magistralni put JajceBanja Luka. Od grada Jajca udaljena je 7 km nizvodno. Puštena je u rad 1957. godine. U ratu 1992-95. bila je devastirana. Tokom obnove oprema je kompletno zamijenjena.[1]

Napajanje vodom uredi

Hidroelektrana Jajce I napaja se vodom iz Velikoga plivskog jezera, čija je nadmorska visina 427,10 m, i na kojem je smještena ulazna građevina s rešetkom, pomoćnim i glavnim zatvaračem. Iza ulazne građevine pruža se dovodni tunel dužine 5.720  metara i promjera 5,4 m. Na kraju dovodnog tunela smješten je vodostan s vodnom komorom za prihvat vodnih udara. HE Jajce I ima jedan tlačni cjevovod koji se spušta od vodostana prema koti 326,6 gdje se račva na dva dijela, tj. odvaja se prema pojedinom agregatu.

Karakteristike uredi

Predstavlja akumulacijsko-derivacijsku elektranu s mogućnošću dnevnog izravnanja zahvaljujući akumulacijskom bazenu korisnog volumena od 4.200.000 m³. Svaka od dvije proizvodne jedinice ima nazivni protok 37  m³/s i snagu 30 MW (ukupno 60 MW). Turbine su tip Francis, proizvođača Asea. Prosječna godišnja proizvodnja je 220 GWh. Proizvodne jedinice hidroelektrane na elektroenergetsku mrežu priključene su preko 35 kV i 110  kV rasklopnog postrojenja.

Mašinska hala i 110  kV rasklopno postrojenje smješteni su podzemno, s lijeve strane rijeke Vrbas, blizu Podmilačja. Tu su smještena dva agregata, a instalirani kapacitet po jedanom agregatu je Qi=37 m³/s, odnosno ukupno 74 m³/s.

110 kV rasklopno postrojenje ima dvostruki sistem sabirnica s dva generatorska polja, četiri dalekovodna polja (DV TS Jajce I, DV TS Jajce II, DV HE Bočac, DV TS Bjelajce), dva transformatorska polja, te jednim spojnim i dva mjerna polja. Svi su prekidači SF6-izvedbe, a rastavljači su na elektromotorni pogon. Dalekovodi su štićeni savremenim numeričkim relejima.

Posebnost uredi

Prva je hidroelektrana u Bosni i Hercegovini koja predstavlja pokretač sistema u slučaju regionalnih blackouta (potpunog pada/kolapsa elektroenergetskog sistema zemalja regija (Bugarske, Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore), te je koncipirana tako da u potpunosti može pružiti usluge blackstarta i ostale pomoćne usluge prema Nezavisnom operatoru sistema u BiH (NOS-u).

Reference uredi