Elektromagnetni spektar

Spektar je grafik na čijoj je osi ordinata prikazuje energiju ili neku analitičku funkciju energije. Najčešće se pojam spektar koristi kao "spektar elektromagnetnog zračenja". Kao analitičke funkcije energije u spektru elektromagnetnog zračenja koriste se:

  • talasna dužina – udaljenost između najbliže dvije tačke iste elongacije i iste faze na valu:
Spektar elektromagnetnog zračenja
  • frekvencija – broj titraja koje neki val izvede u jedinici vremena:
  • talasni broj – broj talasnih ciklusa u nekoj dužinskoj jedinici:

gdje je E energija fotona, c brzina svjetlosti, a h Planckova konstanta.


Spektar elektromagnetnog zračenja se dijeli na više dijelova. Podjela zavisi i od nauke koja koristi spektar. Općenita podjela je na: gama zračenje, rendgensko zračenje, ultraljubičasto zračenje, vidljivu svjetlost, infracrveno zračenje, mikrovalno zračenje i radiovalove

Također pogledajte uredi