Dobitne kombinacije u pokeru

Dobitne kombinacije u pokeru ili dobitne ruke jesu one različite kombinacije 5 karata koje određuju ko od igrača pokera ima najjaču ruku.

Prikaz dobitnih kombinacija

Osnovna pravila Uredi

  • Karte poredane po jačini svaka sama za sebe: A (najjača karta), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (najslabija karta). As se može pojaviti kao jedinica A-2-3-4-5 u skala ili skali u boji. Jačina karata samih za sebe koristi se za usporedbu ruka kad nijedan igrač nema neku posebnu dobitnu kombinaciju.
  • Boja karata ne čini razliku: skala u piku (3♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠) nije jača od iste karo skale (3♦ 4♦ 5♦ 6♦ 7♦).
  • Ruka se uvijek sastoji od 5 karata. U igrama gdje je igraču dostupno više od 5 karata računa se najbolja kombinacija.
  • Jačinu ruke određuje prvo kategorija, potom jačina karata: najslabija kombinacija u nekoj kategoriji jača je od svih kombinacija u nižoj kategoriji. Najslabija dva para (2♦ 2♠ 3♦ 3♥ 4♠) jača su od svakog jednog para ili jake karte. Samo kad postoje dvije ruke iste kategorije gleda se jačina samih karata u kombinaciji.

Dobitne kombinacije Uredi

Radi jednostavnosti, ruka je najčešće predstavljena tako da je najjača karta s lijeve strane i jačina karata opada nadesno. Naravno, kombinacija ima istu vrijednost bez obzira kako karte bile poredane. Postoji 311.875.200 načina (permutacija) kako je moguće podijeliti 5 karata iz špila od 52 karte[a] no pošto redoslijed karata nije bitan, traženi broj kombinacija iznosi:   mogućih različitih kombinacija.

Slijede dobitne kombinacije, od najjače prema najslabijoj:

Skala u boji (straight flush) Uredi

Radi se o kombinaciji koja istovremeno zadovoljava uvjete skale i boje. U pokeru s pet karata postoji tačno 10 takvih kombinacija, od 5-4-3-2-A iste boje, pa do A-K-Q-J-10 iste boje. Skala u boji od asa do desetke najjača je kombinacija u pokeru, a naziva se i royal flush ("kraljevska boja").

Poker (4 iste karte) Uredi

U pokeraškom slengu naziva se još i quad, quads. Poker je kombinacija u kojoj se nalaze 4 karte istog broja, kao u A-A-A-A-K. U zatvorenom i stud pokeru dva igrača nikako ne mogu imati poker u istom broju, no u igrama sa zajedničkim kartama (Texas hold 'em, Omaha hold 'em) to je moguće, pa se remi razbija petom kartom (u datom primjeru kralj).

Ful (full house) Uredi

Ful ili jeste kombinacija koja se sastoji od trisa i para, npr. 8-8-8-J-J. Ako dva igrača dijele isti tris (moguće samo u igrama sa zajedničkim kartama), onda se remi razbija parom. Ako, pak, oba igrača drže isti tris i isti par (važno je napomenuti da je K-K-K-7-7 jače od 7-7-7-K-K), onda remi ostaje i pot se dijeli na dva dijela.

Boja (flush) Uredi

Boja, također "fleš", jeste kombinacija kod koje je svih pet karata u istoj boji. Ako dva ili više igrača drži boju, onda se redom uspoređuju njihove karte da bi se ustanovilo čija je jača. Npr., A♣K♣J♣8♣2♣ jača je boja nego A♣K♣9♣7♣6♣, koja je, pak, jača od K♣Q♣J♣8♣5♣. Ako su obje boje identične (sama boja, bio to pik, srce, tref ili karo, nije važna), onda se događa remi.

Skala (straight) Uredi

Skala (ponegdje još i kenta) jeste kombinacija kod koje je svih pet karata u brojevnom slijedu (npr., 8-7-6-5-4 ili Q-J-10-9-8). Najjača skala je A-K-Q-J-10, poznata i kao broadway, dok je najslabija skala 5-4-3-2-A, poznata kao wheel. U wheelu as važi kao jedinica da bi napravio skalu. Ako dva igrača imaju istu skalu, događa se remi.

Tris (three-of-a-kind) Uredi

Tris je kombinacija koja sadrži tačno 3 karte istog broja (pritom ne sadržava i par, jer bi onda to bio ful), npr., 7-7-7-J-6. Ako dva igrača imaju tris istog broja, gledaju se četvrta i peta karta. U pokeru sa zajedničkim kartama razlikujemo dvije vrste trisa: set i trips. Set je tris koji se sastoji od dvije karte u ruci, a jedne na stolu, a trips od jedne karte u ruci, a dvije karte na stolu.

Dva para Uredi

Dva para je kombinacija koja sadrži 2 para po 2 karte istog broja (oba para nisu istog broja jer bi to onda bio poker, 4 iste). Ako 2 igrača imaju po 2 para, onda se prvo uspoređuju veći parovi, a onda manji (A-A-3-3-J bolje je od Q-Q-8-8-K).

Jedan par Uredi

Jedan par je kombinacija koja sadrži tačno jedan par od dvije karte istog broja, npr., 4-4-A-K-3.

Jaka karta Uredi

Jaka karta (high card) jeste kombinacija koja ne zadovoljava uvjete nijedne od prethodno navedenih kombinacija. U pokeru s pet karata igrač će jaku kartu dobiti u prosjeku na skoro svakom drugom dijeljenju.

Napomene Uredi

  1. ^ Osnovni oblik/formula kod permutacija glasi:
     
    stoga:  

Vanjski linkovi Uredi