Rendgenska difrakcija

(Preusmjereno sa Difrakcija x-zraka)

Rendgenska difrakcija je nedestruktivna analitička metoda određivanja kristalografske strukture, hemijskog sastava i fizičkih osobina materijala. Tehnike se baziraju na posmatranju intenziteta rasutih rendgenskih zraka u funkciji upadnog ugla, polarizacije, talasne dužine ili energije. Zavisno od stanja materijala, može se raditi metodom monokristala ili metodom praha.

Difrakcija na jediničnom kristalu (monokristalu) uredi

Snop rendgenskih zraka pada na kristal i zraci se rasipaju te mijenjaju smjer i interferiraju. Na fotografskom filmu se dobije difrakciona slika, koja se sastoji od svijetlih traka, koje odgovaraju maksimumima pozitivne interferencije rendgenskih zraka i tamnih traka, koje odgovaraju negativnoj interferenciji. Analizom difrakcione slike, moguće je odrediti razmak između strukturnih dijelova kristala, a za izračunavanje se koristi Braggova jednačina.