Cetanski broj je mjerilo kvaliteta dizel goriva. Cetanski broj odgovara zapreminskom procentu cetana (C16H34) u smjesi sa alfa-metil-naftalenom, koje ima ekvivalentne osobine paljenja sa ispitivanim gorivom. Cetan je nerazgranati ugljikovodik koji se lako pali pri kompresiji, te je njegov cetanski broj označen sa 100. Cetanski broj alfa-metil-naftalena je 0. Aditivi koji povećavaju cetanski broj su alkil nitrati i di-tercbutil peroksid.

Također pogledajte uredi