Borati u hemiji su hemijski spojevi koji sadrže borat ion BO33-. Borati dolaze u prirodi u obliku minerala. Također ulaze u sastav silikatnih minerala (npr. turmalin). Pri pH vrijednosti od 7 - 10 nastaju poliboratni anioni, kao što je tetraboratni anion (boraks):

Kristali boraksa
4B(OH)4 + 2H+ ⇔ B4O72− + 9H2O

Boratni esteri uredi

Boratni esteri su organski spojevi tipa B(OR)3, gdje je R organska grupa (alkil ili aril).

Vanjski linkovi uredi