Wikipedia:Igralište

Rudnik mrkog uglja Banovići (RMU Banovići d.d.) je rudnik uglja na prostoru opštine Banovići u Tuzlanskom kantonu, Bosna i Hercegovina. Rudnik ima dva površinska kopa, Grivice i Turija i podzemni kop Omazići.[1] Na prostoru rudnika se nalaze rudne rezerve u iznosu od 208 miliona tona lignita, što ih čini jednim od najvećih rudnih rezervi u Evropi i svijetu. Godišnji kapacitet proizvodnje je oko 1,27 miliona tona uglja.[2]

Organizacione jediniceUredi

  • Površinska eksploatacija sastoji se od dva površinska kopa: Grivice i Turija. Površinski kop Čubrić nakon tri decenije eksploatacije zatvoren je 2011. godine. Na površinskim kopovima do danas je otkopano oko 74 miliona tona uglja i oko 370 miliona metara kubnih otkrivke. Utovar otkrivke vrši se bagerima kašikarima, zapremine kašike od 8 – 21 metara kubnih u kamione nosivosti 136- 170 tona kojima se prevozi na odlagalište. Rad na otkopavanju otkrivke odvija se u etažama visine 12 metara, uz prethodno rastresanje miniranjem.
Ugalj se dobiva uglavnom bagerima kašikarima i djelom dreglajnima (zapremine kašike 5- 9 metara kubnih), te se damperima odvozi do drobiličnih postrojenja i gumenih transportnih traka.
  • Podzemna eksploatacija (nekadašnji naziv jama "Omazići" ) radi od 1938. godine. Lociran je u sjeveroistočnom dijelu bazena. Rješenjem nadležnog organa od 1965. godine proglašen je metanskom jamom. Otkopavanje uglja vrši se na dva načina: širokočelna metoda otkopavanja u pojasevima sa zarušavanjem krovine i širokočelna otkopna metoda (pojasno) sa samohodnom hidrauličnom podgradom (SHP) i zarušavanjem krovine. U mjesecu avgustu 2013. godine pušteno je u rad široko mehanizovano čelo, koje je ujedno i prvo novo mehanizovano široko čelo u BiH od 1990. godine. Kompleks se sastoji od: sekcija mehanizovane podgrade TAGOR, kombajn za dobivanje uglja AJKOF, čelni i odvozni grabuljasti transporter RIBNIK, elektrohidraulično upravljanje TIFENBAH, hidraulične pumpe HAUHINCO , monitoring i vizualizacija SMOK. To je moderan produktivan proizvodni kapacitet, njegovim uključivanjem u rad proizvodnja je povećana za četiri puta. Njegovi efekti ogledaju se u većoj proizvodnji, humanizaciji rada i smanjenju povreda. Izrada pripremnih prostorija vrši se na dva načina i to: polumehanizovano – bušačko minerskim radovima i mehanizovano - kombajnom tipa AMZW – 50. Mehanizovanom izradom pripremnih prostorija stvoreni su uslovi za bolju dinamiku izrade pripremnih prostorija i blagovremeno pripremanje novih proizvodnih kapaciteta. Kontrola gasnog stanja i ventilacionih prilika u jami vrši se metarometrijskom stanicom tipa KSP – 2C. U pogonu "Podzemna eksploatacija" zaposleno je 724 radnika.
  • Separacija je lokacijski smještena na krajnjoj tački pruge Brčko - Banovići, a sa površinskom i podzemnom eksploatacijom povezana je asfaltnim putem i prugom uzanog kolosjeka.
  • Željeznički transport vrši prevoz rovnog uglja od proizvodnih cjelina do Separacije. Na tim dionicama izgrađena je uskotračna pruga te se transport uglja obavlja isključivo šinskim vozilima. Kao vučna vozila koristile su se parne lokomotive do 2014. god, a danas dizel lokomotive. Pored uskotračne pruge od 16 km. željeznički transport raspolaže i dijelom normalnog kolosijeka od 4 km na kome se vrši priprema vozova na otpremi uglja željeznicom BiH. Željeznički transport se samostalno održava. Godišnje se preveze oko 1,5 miliona tona rovnog uglja. U željezničkom transportu radi oko 253 radnika.
  • Direkcija
  • Standard i usluge
  • Termoelektrana. Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine data je saglasnost na Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju TE ”Banovići” – blok 1-350 MW, investitora RMU Banovići. Istovremeno ovlašteni su Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine i RMU ”Banovići” d.d. Banovići da u ime Federacije Bosne i Hercegovine okončaju sve aktivnosti na zaključivanju potrebnih ugovora.

ReferenceUredi

[[Kategorija:Kompanije u Bosni i Hercegovini [[Kategorija:Banovići