U geometriji Dvadesetougao je mnogougao  sa dvadeset tjemena i dvadeset stranica.

Pravilni dvadesetougao uredi

 

Pravilni dvadesetougao je dvadesetougao kod koga su sve stranice jednake dužine i svi unutrašnji uglovi jednaki.

Svaki unutrašnji ugao pravilnog dvadesetougla ima 162° (stepena), a zbir svih unutrašnjih uglova bilo kog dvadesetougla iznosi 3240°.

Ako mu je osnovna stranica dužine a, površina pravilnog dvadesetougla se određuje formulom

 .

Površina dvadesetougla se može izračunati i pomoću formula

 

gdje je sa   označen poluprečnik opisanog kruga, a sa    poluprečnik upisanog kruga.

Obim pravilnog dvadesetougla kome je stranica dužine     je jednak  

Konstrukcija uredi

Pravilni dvadesetougao se može konstruisati uz pomoć lenjira i šestara. Jedna od mogućih konstrukcija se nadovezuje na konstrukciju desetougla. Dovoljno je najprije konstruisati pravilni desetougao, a zatim i simetralu svake njegove stranice i u preseku sa kružnicom dobiti još deset tačaka koje će sa temjenima desetougla činiti dvadeset tjemena pravilnog dvadesetougla.

 
 
 

Vanjski link uredi

http://mathworld.wolfram.com/Icosagon.html

[http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.polygon.names.html