Chvorinovo pravilo

Chvorinovovo pravilo je matematička formula, kojeg je prvi izrazio Nicolas Chvorinov 1940. godine, koja daje odnos između vremena očvršćavanja za jednostavno lijevanje u neki volumen i površine lijevanja. Odnos se može pisati kao:

Gdje je t vrijeme očvršćavanja, V je volumen izljevka, A je površina lijevanja koja je u kontaktu sa kalupom, n je konstanta i B je konstanta kalupa (izljevka).

Konstanta kalupa (izljevka) B zavisi od osobina metala i kalupa i njihovih početnih temperatura. Konstanta n je, obično, 2.

Pravilo jednostavno govori da, pod istim uslovima, lijevanjem na velikim površinama, a sa malim volumentima, će učiniti da se odljevak brže ohladi, nego kada bi postupak bio obrnut.

Reference

uredi
  • Askeland, Donald R., and Phule, Pradeep P. Essentials of Materials Science and Engineering. Thomson, Ontario, Canada: 2004.