Sportski ribolov u Bosni i Hercegovini

Sportski ribolov u Bosni i Hercegovini je dosta razvijen jer postoje dobri hidrografski uslovi kao i duga tradicija sportskog ribolova naročito ribolova mušicom. BiH posjeduje veoma veliki broj izdvojenih ribolovačkih mjesta (revira) koji spadaju u najatraktivnije u Evropi.

U BiH postoji Sportsko ribolovni savez BiH (SRSBiH) osnovan 2006. godine koga čine:

Vrste riba u Bosni i Hercegovini uredi

Ribe i rakovi ne smiju se loviti ispod dužine mjerene pravolinijski od vrha usta do dužeg kraja repnog peraja kod riba, odnosno od oka do kraja repa kod rakova.

Salmonidi uredi

Vrsta ribe dozvoljena lovna dužina [cm]
Dužičasta pastrmka (Oncorhynchus mykiss) 30
Glavatica (Salmo marmoratus) 60
Jezerska pastrmka (Salmo.truta m. lacustris)
Potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario 25
Kalifornijska pastrmka (Salmo gairdneri irideus) 25
Mladica (Hucho hucho) 70
Mekousna pastrmka (Salmothymus obtusirostris obtusirostris)
Lipljen (Thymallus thymallus) 30
Jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus salvelinus) 30
Potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis)

Ciprinidi uredi

Vrsta ribe dozvoljena lovna dužina [cm]
Amur (Ctenopharyngodon idella)
Obična i atlanska jesetra (Acipenser guldenstadti colchicus / Acipenser sturio)
Badelj (Cobitis taenia)
Bjelica (Leucaspius delineatus)
Balavac i balavac isprutani (Acerina cernua / Acerina schraester)
Bolen (Aspius Aspius)
Crvenookica, bodorka (Rutilus rutilus)
Deverika i crnooka deverika (Abramis brama danubii / Abramis sapa)
Crvenperka (Scardinius erythrophthalmus)
Čikov (Misgurnus fossilis)
Gaga (Phoxinus Phoxinus)
Gaovčica (Rhodeus sericeus amarus)
Grgeč (Perca fluviatilis)
Gubičasta deverika (Vimba vimba carinata)
Jegulja (Anguilla anguilla)
Jez (Leuciscus idus)
Karaš (Carassius carassius)
Kečiga (Acipenser ruthenus)
Kesega (Abramis ballerus)
Klijen (Leuciscus cephalus) 30
Klijenić (Leuciscus leuciscus ) 20
Krkuša (Gobio gobio obtusirostris)
Krupatica (Blicca bjoerkna)
Linjak (Tinca tinca)
Strugač (Leuciscus svallize svallize)
Mali vretenac (Aspro streber)
Menjka, manić (Lota lota)
Mrena (Barbus Barbus) 35
Peš (Cottus gobio)
Pastrmski grgeč (Micropterus salmoides)
Patuljasti somić (Ictalurus nebulosus)
Pliska (Alburnoides bipunctatus)
Plotica (Rutilus pigus virgo) 18
Potočna mrena (Barbus meridionalis petenyi)
Riječna i potočna paklara (Lampetra fluviatilis/Lampetra planeri)
Sabljarka (Pelecus cultratus)
Smuđ (Stizostedion lucioperca) 40
Smuđ kamenjar (Stizostedion volgense)
Som (Silurus glanis) 60
Srebrni karaš (Carassius auratus gibelio)
Sunčanica (Lepomis gibbosus)
Šaran golać i obični šaran (Cyprinus carpio) 40
Škobalj (Chondrostoma nasus) 20
Štuka (Esox lucius) 40
Tivuška (Nemachilus barbatulus)
Bijeli i sivi tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix / Aristichthys nobilis)
Uklija (Alburnus alburnus)
Veliki vretenac (Aspro zingel)

Vanjski linkovi uredi