Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 755 - Drugi jezici