Mjerna veličina

Mjerna veličina (stariji naziv je fizikalna veličina) je osobina objekta (pojave, tvari ili tijela) koje se može kvalitativno razlikovati i kvantitativno odrediti. Izražava se kao proizvod brojevne vrijednosti {M} i mjerne jedinice [M]:

Primjer:

Napon
{U} = 20 (brojevna vrijednost napona je 20)
[U] = V (jedinica napona je volt)